Счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване на достъпни и обосновани цени, съобразени с обема на работа;

  • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, Международните стандарти за финансово отчитане и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
  • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;
  • Организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
  • Изготвяне на интрастат дневници и декларации;
  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;