• ТЪРГОВСКО ПРАВО:
  • Подготовка на изискуемите от закона документи за учредяване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
  • Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества (ООД, ЕООД, АД), клонове, обединения на търговци (холдинги, консорциуми), търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел;
  • Подготовка и регистрация на всички видове последващи промени в еднолични търговци и търговски дружества.
 • ДОГОВОРНО ПРАВО:
  • Изготвяне на всички видове договори – за наем, заем, дарение, строителство и изпълнение на СМР, изработка, продажба, доставка и др., включително неуредени изрично в законодателството (ненаименовани);
  • Становища и редактиране на предложени ви проекти за договори, включително on-line;
  • Разваляне и прекратяване на договори;
  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
  • Правна защита във връзка с изпълнението на сключени договори;
  • Изготвяне на пълномощни, нотариални покани, декларации и всякакви други документи по нотариални производства.
 • ВЕЩНО ПРАВО. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ:
  • Цялостна подготовка на всички видове сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права (покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане и др.; право на ползване, учредяване и прехвърляне на право на строеж, на надстрояване и пристрояване и др.);
  • Проучване и анализ на правния статут на недвижимите имоти;
  • Проверки за тежести и проблеми в предходни сделки и спорове, свързани с  имота;
  • Подготовка на предварителни договори по чл. 19 от ЗЗД, изготвяне на проекти на нотариални актове и всички необходими за сделката документи;
  • Представителство в нотариалното производство.
 • АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:
  • Правни услуги във връзка с всякакви лицензионни и разрешителни режими:
   • Лиценз за вътрешен и международен превоз на товари и пътници;
   • АЕБТРИ регистрация;
   • Регистрация по групи и категории в Камара на строителите;
   • Регистрация на търговски обекти и категоризация в Общината;
   • Регистрация на дружества и търговски представителства в БТПП.
  • Съдействие и представителство пред административни органи;
  • Регистрация на национални марки и патенти към Патентното ведомство на Република България;
  • Регистрация на европейски марки към European Union Intellectual Property Office;
  • Подготовка на счетоводни и правни документи за обществени поръчки;
  • Консултации, изготвяне и подаване на жалби и възражения по производства пред Комисията за защита на потребителите.
  • Представителство пред всички видове комисии, административни, общински и държавни органи и съдебни инстанции.
 • ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ:
  • Юридически услуги и правни консултации, свързани с получаване на виза, тип Д, краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване;
  • Правни услуги, свързани с придобиване на българско гражданство.
 • ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ.