Ако сте решили да регистрирате фирма в България и да развивате собствен бизнес, следва да се запознаете с дължимите данъци в страната. Тази информация ще ви бъде от полза независимо от това с какво точно ще се занимавате и в каква сфера ще бъде вашето бизнес начинание.

Корпоративният данък е 10 %. Определени дружества биват освобождавани от този корпоративен данък и това са дружествата, които имат специална инвестиционна цел, както и колективните инвестиционни дружества, които са открити за публично предлагане, а също и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип.

Данъкът, който всяка фирма дължи и който се изчислява върху печалбата е 10 %. От данък бива освободена онази печалба, която е получена след продажба на акции, когато това става с помощта на българския фондов пазар или чрез друг, също регулиран пазар на страна, която е член на Европейския Съюз.

Подоходният данък или данъка върху дивидента е 5 %.

Всички фирми, регистрирани в България, плащат данък добавена стойност в размер на 20 %, освободени от данък добавена стойност са износа на стоки и услуги в Европейския съюз и трети страни, ако фирмата получател е регистрирана ДДС. При хотелските услуги тази данъчна ставка е в размер на 9 %. При наличието на определени условия, данъкът добавена стойност се възстановява в период от два месеца.

В допълнение на тези данъци, има годишен данък върху недвижимото имущество, в случай че регистрираната в България фирма притежава имот, например офис. Този годишен данък е в размер на 0.01 до 0.45 %. При прехвърляне на имот се дължи друг данък, който е в размер между 0,1 % и 3 %.

Тук размерът на данъчните ставки варира, тъй като се определя от всяка от общините отделно и в допълнение зависи от локацията на имота. Като цяло данъчната основа може да бъде самата пазарна цена, стойността на имота по документи или определена данъчна стойност. Фирмите, които са регистрирани в България, следва да знаят че горите и земеделската земя не се облагат с данъци.