Административни услуги

 • Удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър
 • Подаване на интрастат декларации
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон
 • Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ
 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ
 • Заверяване на документи в НАП и НОИ
 • Заверяване на осигурителен стаж на клиента
 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента(подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки)
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента
 • Изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ
 • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествения капитал на фирмата, изготвяна на всякакви документи на дружеството.
 • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правна форма).